Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz
Brecker Zbigniew, Absolwenci Szkoły Podchorążych Sanitarnych w Warszawie, Listy do redakcji,
[w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1994 t. 1- 2


Skrót artykułu dokonał autor serwisu P.W.


Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. jednym z problemów był sposób kształcenia lekarzy dla Służby Sanitarnej Wojska Polskiego. [...] Koncepcja werbowania do wojska lekarzy wykształconych w cywilu nie zapewniła realizacji tych postulatów, natomiast utworzenia wyższej szkoły lekarskiej, niezależnej od uniwersytetów, nie brano pod uwagę ze względu na realia funkcjonowania odrodzonego państwa. Zdecydowano się na trzeci rozwiązanie: na mocy rozkazu MSWojsk. Powołano do życia Wojskową Szkołę Sanitarną otwarcie jej nastąpiło 14.11.1922 r. [...] w 1928 ostatecznie przemianowano ją na Szkołę Podchorążych Sanitarnych (SPS). Przy powołaniu szkoły przyjęto założenie, że jej podchorążowie są jednocześnie studentami Wydziału Lekarskiego lub (od 1924) Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Warszawskiego, a korzystają również z niektórych urządzeń Szpitala Ujazdowskiego (np. z jego oddziałów – klinik). [...] Naukę, zakwaterowanie i wyżywienie mają bezpłatne, ale w zamian po studiach muszą odpracować (odpłatnie) dwa miesiące za rok studiów jako lekarze wojskowi. Adres szkoły podawano dwojako, aczkolwiek lokalizacja była ta sama: ul. Piękna 1 oraz ul. Górnośląska 45 [...]. W latach 1922-1938 przyjęto do SPS 820 podchorążych, z których większość (755) zostało słuchaczami Wydziału Lekarskiego UW. [...] Z tej liczby 140 osób opuściło szkołę w czasie studiów, nie mogąc podołać ciężkim warunkom z powodu łączenia obowiązków studenckich i żołnierskich. Pozostałych 680 zostało zmobilizowanych na wojnę, w tym 506 oficerów – lekarzy i farmaceutów oraz 174 podchorążych – studentów medycyny i farmacji. Spośród 680 zmobilizowanych zginęło 119: w kampani wrześniowej i w 2 Korpusie Polskim -33, w czasie okupacji niemieckiej i powstaniu warszawskim – 38, w Katyniu i łagrach sowieckich – 48. Po wojnie wielu lekarzy, wychowanków SPS znalazło się na obczyźnie. Do przygotowanej w Londynie księgi pamiątkowej SPS ( Podchorążowie z Ujazdowa) nadesłano wspomnienia około 30 absolwentów SPS:

  • z Anglii i Walii - [...] Wacław Wolien – Wołyncewicz (VIII) [nr promocji] [...] Różne były drogi wiodące na emigrację. Oto losy nie których z nich.


Dr Wacław Wollen – Wołyncewicz ogłosił kilkadziesiąt prac z psychiatrii w języku angielski oraz dwie w języku polskim, które ukazały się w powojennej Polsce. Jest jednym z czołowych psychiatrów w Anglii i cieszy się dużym uznaniem w środowisku lekarskim


Zobacz:


Jakubski Roman J.A., Sprostowanie do artykułu o Absolwentach z Ujazdowa, Listy do redakcji,
[w:] Wojskowy Przegląd Historyczny, Warszawa 1994 t. 4
[zobacz]

Markowski B., Podchorążowie z Ujazdowa. Wspomnienia Szkoły Podchorążych Sanitarnych 1922-1939, Londyn 1972Analiza wpisu:
Strona główna