Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Opis tablicy genealogicznej – Wołyncewicz – Drozdynowszczyzna i Derewnia

 

Tablica wykonana jest na podstawie dokumentów z Archiwum w Żytomierzu, na podstawie danych wykonałem drzewo genealogiczne Wołyncewiczów z Drozdynowszczyzny i Derewni. Tablica jest kompilacją informacji zebranych w teczce Wołyncewiczów. Po informacji  znajduje się nr dokumentu.

 

Zobacz:

§          Drzewo rodziny Wołyncewicz ...zobacz

§          Zdjęcie drzewa Wołyncewiczów i Wołąsewiczów ...zobacz

 

 

1.       1680 27 czerwca – testament duchowy przy świadkach uczyniony Ur. Krzysztofa Andrzejewicza Wołyncewicza oblatowany 7 lipca 1680 w grodzie Sieleckim, dotyczący dóbr Drozdynowszczyzna zwanych po matce swej Ur. Katarzynie Zebrzydowskiej Truszkowskiej, przekazanych na małżonkę swą Ur. Krystynę Białobłucką i urodzonych z nią synów Jana, Jakóba, Franciszka i Władysława ostatniej woli testament. 1.1 s.1

2.       1714 11 grudnia z duchowego testamentu Jakuba Wołyncewicza widać że wieś Derewo znajduje się w braszwickiej parafii rzymsko-katolickiego konsystorza.4.3

3.       1714 12 grudnia – testament przy świadkach uczyniony Jakóba Krzysztofowicza z rozpoznaniem dóbr majątku Drozdynowszczyzna  na synów swych Bartłomieja, Andrzeja, Daniela ostatniej woli testament. 1.1 s.1

4.       1714 11 grudnia - fragment testamentu Jakuba Wołyncewicza : „Aby ciało jego pochowane było na cmentarzysku braszwickiego kościoła lub za pozwoleniem miejscowego proboszcza przy cerkwi Dereweńskiej” 7.1

5.       1757 4 lutego – w księgach kościoła parafialnego sieleckiego zapisano metrykę chrztu Ur. Szymona Klemensa dwóch imion Wołyncewicza syna Ur. Franciszka i Felicjany z Sobolewskich Wołyncewiczów małżonków. 1.1 s.1

6.       1762 4 czerwiec umowa zakupu majątku Kopatkiewiczeska Slaboda z chłopami pomiędzy Andrzejem Wołyncewiczem a szlachcicem Teofilem Nejmanem. Umowa została potwierdzona 2 lipca 1762 w grodzkim sądzie województwa nowogródzkiego, a 6 lipca 1762 w sądzie ziemskim powiatu mozyrskiego przedstawiona.16.1

7.       1762 Andrzej Wołyncewicz kupił od szlachcica Nejmana majątek Koliszkowicku Slabodu razem z chłopami tam mieszkającymi.15.2

8.       1771 20 kwietnia - Roku tysiąc siedemset siedemdziesiątego pierwszego dnia dwunastego kwietnia w Drozdowszczyźnie a na dnia trzynastego  tegoż miesiąca i roku w magdeburgii prużańskiej przepisaną i roku tysiąc osiemset siedemnastego dnia szóstego listopada w aktach ziemskich prużańskich oblatowany Od  Ur.Bartłomieja Jakubowicza Wołyncewicza swym , oraz Teodora Andrzeja Jakubowicza i Marcina Daniela Jakubowicza rodzących Wołyncewiczow imieniem Ur. Stefanowi i Tomaszowi Wołyncewiczom stryjom swym zpretenzyi mia nuj udział majątkowi dziedzicznej po nigdy Ur.Krzysztofie Andrzejewiczu Wołyncewicza pozostały  kwit - 1.1.s.2

9.       1785 8 lutego data urodzenia Leona-Mateusza syna Teodora i Pelagii urodzonego w wsi Derewnia 4.5

10.   1785-metryka chrztu i urodzenia Leona-Mateusza s. Teodora potwierdzona w umowie sprzedaży z 1791 r. 15.2

11.   1785 28? lutego -  Roku tysiąc siedemset osiemdziesiąty piątego dnia dwudziestego ósmego ?  lutego w księgach kościoła parafialnego wsi Derawnej zapisaną a roku tysiąc osiemset dwudziestego dnia dwudziestego trzeciego sierpnia wydaną i przez członków  konsystorskich ? poświadczoną i roku tysiąc osiemset siedemnastego dnia piątego listopada w Ziemstwie prużańskim oblatowaną. Ur. Leona Mateusza dwóch imion Urodzonych Teodora i Pelagii Wołyncewiczów małżonków syna chrztu metrykę

12.   1791 18 listopada – umowa sprzedaży pomiędzy Teodorem synem Andrzeja Wołyncewiczem a majorem Eljańskim majątku Kopatkiewiczeska Sloboda, który to majątek Teodor otrzymał w spadku po ojcu. Teodor Wołyncewicz nie zostawił na swoją korzyść ani na korzyść syna swego dwóch imion Mateusza Leona nic z majątku. Umowa została złożona w mozyrskim sądzie ziemskim 18 maja 1792 r. 16.1

13.   1791 umowa sprzedaży po między Teodorem Wołyncewiczem synem Andrzeja a majorem Jeleński majątku Koliszkowicku Slabodu razem z chłopami tam mieszkającymi, uzyskanego przez Teodora ze spadku po ojcu.15.2

14.   1792 18 maj data dokumentów dotyczących rodu Wołyncewiczów które przesłał sąd mozyrski do wołyńskiego zgromadzenia  1845 5.2

15.   1792 powstanie dokumentów dotyczące Wołyncewiczów które przesłał sąd mozyrski do wołyńskiego zgromadzenia w 1845

16.   1797 2 listopada – a 20 listopada tegoż roku w aktach ziemskich prużańskich oblatowane zaświadczenie dla Szymona Wołyncewicza syna Franciszka o jego szlacheckim pochodzeniu wystawione do obywateli i urzędników powiatu pińskiego 1.1 s.2

17.   1809 7 luty ślub Leona Mateusza s. Teodora z panną Teodora Szemitilową. Ślub ten potwierdził konsystorz wileński świadectwem 9 październik 1844 z ksiąg kościoła w Braszwiczach 16.1

18.   1809 28 listopada urodził się Andrzej s. Leona Mateusza i Teodory Akt ten potwierdził konsystorz wileński świadectwem 9 październik 1844 z ksiąg kościoła w Braszwiczach 16.1

19.   1809 – informacja o metryce chrztu i urodzenia Andrzeja s. Leona Mateusza. 15.2

20.   1816 16 sierpnia ? - testament ostatniej woli Ur. Teodora syna Andrzeja Jakóbowicza  oblatowany w prużańskich aktach ziemskich 15 listopada 1816 z rozpoznaniem majątku na synów swych Mateusza Leona i Klemensa 1.1 s.2

21.   1816 14 listopada decyzja zgromadzenia szlacheckiego z Grodna o rodzie Wołyncewicz 8.1

22.   1817 24 luty – wydanie ślubnej metryki Ur. Mateuszowi Wołyncewiczowi z Ur. Teodorą Szemetyłowną a dnia siódmego lutego 1820 w księgach kościoła parafialnego Drohiczyńskiego zapisaną  1.1 s.2

23.   1817 5 listopada – świadectwo z Litewskiej Grodzieńskiej Skarbowej Izby wydane Ur. Szymonowi synowi Franciszka ,Teodorowi synowi Andrzeja i Leonowi synowi Teodora Wołyncewicza jako oni do okładu poddanego nie należeli i nie należą Świadectwo wydano pod numerem cztery tysiące czterysta 1.1 s.2

24.   1826 16 stycznia świadectwo przysięgi - złożenia przez Ur. Mateusza syna Teodora na wierność tronowi rosyjskiemu przed asesorem sądu niższego ziemskiego powiatu równieńskiego. 1.1 s.2

25.   1830 21 marzec decyzją wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego Nr.54 wpisano do pierwszej księgi rodowej :Szymona Klementego dwóch imion syna Franciszka ,a wnuka Bartłomieja ,Leona Mateusza z synem Andrzejem Klementego synów Andrzeja ,a wszyscy są prawnukami Jakuba ,praprawnukami Krzysztofa i prapraprawnukami Andrzeja Wołyncewicza 16.1

26.   1832 szlachcic mateusz Leon syn Teodora i jego syn Andrzej po 8 rewizji społecznej zapisani są w drugim stopniu szlachciców 1832 w Kowelskim a w 1834 w Łuckim powiecie.16.1

27.   1833 28 lutego przedstawienie wiadomości przez ród Wołyncewiczów dla zgromadzenia szlacheckiego 8.1

28.   1833 28 marca decyzja zgromadzenia szlacheckiego z Grodna o rodzie Wołyncewicz 8.1

29.   1834 szlachcic mateusz Leon syn Teodora i jego syn Andrzej po 8 rewizji społecznej zapisani są w drugim stopniu szlachciców 1832 w Kowelskim a w 1834 w Łuckim powiecie.16.1

30.   1834 31 maj zatwierdzenie w przywileju szlacheckim Nr.4382  rodu Wołyncewicz przez Heroldię 8.1

31.   1841 7 luty urodził się Jan Romuald syn Andrzeja Wołyncewicza i Pauliny o czym świadczy metryka o urodzeniu i chrzcie z ksiąg niewirkowskiego kościoła potwierdzona przez łucko-żytomierski konsystorz 28 września 1845 r. 16.1 

32.   1841 – informacja o metryce chrztu i urodzenia Jan Romualda s. Andrzeja 15.2

33.   1841 25 marzec zatwierdzenie w przywileju szlacheckim Nr.5188  rodu Wołyncewicz przez Heroldię 8.1

34.   1841/1842 Prośba do konsystorza o sporządzenie metryki urodzenia Jana syna Andrzeja Wołyncewicza urodzonego 1841 lub 1842  informacje te zapisane są w księgach Niewirkowskiego kościoła 4.4

35.   1844 7 czerwiec , informacja o dwóch spisach rodzinnych 1832,1834.

36.   1844 7 września w Niewirkowskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele ochrzczono  z s.s olejów niemowlę dwóch imion Stefan i Andrzej od WJK Mikołaja Galńskiego kommendarz tego kościoła .Urodzonych Andrzeja i Pauliny z Michałowskich Wołyncewiczów szlubnych małżonków syn, miesiąca września drugiego dnia rb. we wsi Hruszówce w parafii tegoż Niwirkowskiego kościoła z rana narodzony. Trzymali do chrztu urodzony Józef Wilczyński z urodzoną Teklą Złotolińską panną. Asystowali urodzony Stanisław Ziemliński z urodzoną Marcyanną Michałowską Faustyna małżonka. Dodatek 1 

37.   1844 9 październik informacja od wileńskiego konsystorza że zażądał od dekanatu wypisu z ksiąg metrykalnych Braszwickiego kościoła aktu urodzeń Andrzeja syna Mateusza oraz informacji o ślubie Mateusza. 3.2

38.   1845 13 sierpień prośba zgromadzenia do konsystorza o sporządzenie metryki urodzenia Leona-Mateusza syna Teodora i Pelagii urodzonego 8 lutego 1785 zapisane w księgach kościelnych wsi Derewnia 4.5

39.   1845 17 sierpnia - świadectwo łuckiego zarządcy szlachectwa o prowadzeniu życia szlachetnego i nie pozbawieniu przywilejów przez Leona-Mateusza s. Teodora ,Andrzeja s. Leona Mateusza ,Jana –Romualda s. Andrzeja 15.2

40.   1845 3 październik informacja łucko-żytomierskiego konsystorza o wydaniu wypisu metrykalnego o chrzcie Jana Romualda dwóch imion syna Andrzeja 4.2

41.    1845 6 września prośba wileńskiego konsystorza o informację w związku z zamiarem wydania metryk dla Leona, gdzie znajduje się wieś Derewno .Prośba do konsystorza o sporządzenie metryki urodzenia Jana syna Andrzeja Wołyncewicza urodzonego 1841 lub 1842  informacje te zapisane są w księgach niewirkowskiego kościoła 4.4

42.   1845 28 grudnia informacja z mozyrskiego powiatowego sądu o przesłaniu do wołyńskiego zgromadzenia dokumentów dotyczące Wołyncewiczów z roku 1792 r. 5.1

43.   1846 22 stycznia potwierdzenia przesłana dokumentów dotyczące rodu Wołyncewicz z sądu mozyrskiego do zgromadzenia wołyńskiego ,dokumenty z sądu z datą 18 maj 1792 5.2

44.   1846 28 lutego informacja z wileńskiego konsystorza o braku wpisu w księgach braszwickiego kościoła z datą 8 luty 1785 aktu urodzenia Leona-Mateusza syna Teodora 6.1

45.   1846 30 kwiecień wyjaśnienie zgromadzenia szlacheckiego wiadomość do konsystorza wileńskiego o wsi Derewnoje w której urodził się Leon-Mateusz s. Teodora została spisana z testamentu Jakuba Wołyncewicza  z 11 grudnia 1714,które to wiadomości znajdowały się aktach z 21 marca 1830 ,wśród akt znajduje się wypis metrykalny z 8 lutego 1785 r. wpisany w księgach kościoła parafialnego wsi Derewnoje 23 sierpnia 1810 wpis ten został wydany i potwierdzony członkom konsystorza wileńskiego ,dokumenty te zostały potwierdzone 25 listopada 1814 w Prużańskim [ sądzie ?]o chrzcie Leona-Mateusza syna Teodora i Pelagii .Analiza Rudnickiego kierujący pracą nad rodem Wołyncewicz, wieś Dierewno mogło mieć swoją parafię a z czasem mogło wejść w skład innej parafii nie koniecznie braszwickiej. W dokumencie znajduje się fragment testamentu Jakuba Wołyncewicza: „Aby ciało jego pochowane było na cmentarzysku braszwickiego kościoła lub za pozwoleniem miejscowego proboszcza przy cerkwi Dereweńskiej” 7.1

46.   1846 26 kwietnia informacja z grodniejskiego zgromadzenia do wołyńskiego zgromadzenia o przesłaniu rozpisania pokoleń rodu Wołyncewicz informacje pochodzą z decyzji z 14 listopada 1816 r. oraz decyzji z 28 marca 1833 r. na podstawie wiadomości z dnia 28 lutego 1833.Deputacja szlachecka z Grodna przedstawia kopie ukazów heroldii z 31 maja 1834 Nr.4382 i 25 marca 1841 Nr.5188 o zatwierdzeniu rodu Wołyncewicz.8.1

47.   1846 8 czerwiec potwierdzenie i odesłania 2 dokumentów z Mozyra do Żytomierza przez urzędnika dotyczących rodu Wołyncewicz dokumenty z 1 lutego 1846 Nr.958 9.1

48.   1846 19 sierpień zapis z prac - że nie odnaleziono metryki Leona-Mateusza syna Teodora w księgach parafialnych kościoła wsi Derenoj z dnia 8 lutego 1785 r.25 lipca 1846 konsystorz wileński listem Nr.6440 informuje zgromadzenie że rozpoczyna śledztwo w tej sprawie sprawą kieruje ks. Kamiński który wraz z policją ma odkryć prawdę o urodzeniu i chrzcie Leona Wołyncewicza. Zarazem informując że akty urodzenia i chrztu Leona Wołyncewicza syna Teodora wydane 23 sierpnia 1810 z ksiąg kościoła parafialnego wsi Derewnoj zostały wydane i potwierdzone przez konsystorz wileński 25 listopada 1814 r. W decyzji zgromadzenia jest informacja że z akta Leona-Mateusza syna Teodora z 1810 widać że dokumenty wydał ksiądz z parafii i dokumenty są potwierdzone przez konsystorz a oryginalne księgi z tej parafii w czasie pożaru wraz z innymi księgami zostały zniszczone.9.3

49.   1846 11 listopada prośba Rudnickego kierującego odziałem wołyńskiego zgromadzenia o potwierdzenie przez gubernatora mińskiego istnienia majątku  Kopatkiewicka Sloboda w powiecie mozyrski. Pismo Nr.13087 10.1

50.   1847 21 styczeń chrzest w Niewirkowskim rzymsko katolickim parafialnym kościele ochrzczono niemowlę Juliana Fabiana dwóch imion od WJK Hipolita Mnichowskiego Urodzonych Andrzeja i Paulin z Michałowskich Wołyncewiczów szlachetnych małżonków syn dnia wczorajszego we wsi Hruszówce w parafii tegoż Niewirkowskiego kościoła wieczorem narodzony. Trzymali do chrztu urodzony Józef Wilczyński z urodzoną Małgorzatą Michałowską Jana małżonką. Dodatek 3

51.   1847 24 styczeń powtórna  prośba Rudnickego kierującego odziałem wołyńskiego zgromadzenia o potwierdzenie przez gubernatora mińskiego istnienia majątku  Kopatkiewicka Sloboda w powiecie mozyrskim. Pismo Nr.427 10.1

52.   1847 30 stycznia informacja z wileńskiego konsystorza że zainteresowani nie pojawili się Braszewiczach celem stanięcia przed komisją w sprawie wyjaśnienia sprawy Leona Mateusza syna Teodora celem wskazania świadków dobrze znających nazwisko Wołyncewicz i dla przedstawienia potrzebnych w tej sprawie dowodów. A o wyjaśnienie sprawy Nr.10705 z dnia 27 sierpnia 1846 prosiło zgromadzenie wołyńskie. W dokumencie znajduje się informacja że Braszewicze znajdują się w guberni grodniejskiej powiat kobryński.11.1

53.   1847 25 lutego zgromadzenie szlacheckie zdecydowało żeby poinformować Andrzeja Wołyncewicza o stawieniu się zainteresowanych stron w Braszwiczach w sprawie akt urodzenia Leona Mateusza syna Teodora. 13.1

54.   1847 14 kwietnia – wezwanie wileńskiego urzędu skarbowego o wpłatę 1 rubla 20 kopiejek srebrem przez Wołyncewiczów z dokumenty z konsystorza wileńskiego z roku 1844. Informacja ma być skierowana do Wołyncewiczów którzy mieszkają w miejscowości Guszcze w majątku szlachcica Lenkiewicza. 13.3

55.   1847 20 czerwiec – oświadczenie Andrzeja Wołyncewicza przed łuckim powiatowym zarządcą szlachectwa Majewskim że został poinformowany o obowiązku przybyć do miejscowości Braszewicze powiat kobryński celem wyjaśnienia aktu urodzenia i aktu chrztu Leona Mateusza syna Teodora. Andrzej Wołyncewicz oświadcza że mieszka w miejscowości Gruszewka powiat rówieński 13.4

56.   1847 12 lipca – w trakcie prac nad dokumentami do Heroldii dotyczącymi rodu Wołyncewicz stwierdzono wady w dokumentach Leona-Mateusza syna Leona. W związku z tym że od 1785 świadkowie wiedzący o fakcie chrztu w Braszewiczach mogli wyjechać z miejscowości lub umrzeć, prosi się konsystorz wileński o sprawdzenie podpisów na aktach wydanych dnia 23 sierpnia 1810 z ksiąg kościoła parafialnego wsi Derewnoj potwierdzony przez konsystorz a 5 listopada 1814/17 w sądzie powiatowym w Prużanach złożonym. W takim wypadku obecność świadków z rodu Wołyncewicz wydaje się bez korzyści. 13.5

57.   1847 7 sierpień – informacja konsystorza wileńskiego że do rozpatrzenia sprawy Leona Mateusza potrzebny jest akt urodzenia i chrztu z sądu prużańskiego podpisał kanonik Pawłowski 14.2

58.   1848 18 czerwiec – rodowód rodu Wołyncewicz potwierdzenie wpisu do pierwszej części księgi rodowej wołyńskiego szlachetnego zgromadzenia deputowanych 15.2

59.   1849 14 czerwca informacja o potrzebie uzupełnienia sprawy rodu Wołyncewiczy przez  zgromadzenie szlacheckie od departamentu Heroldii na podstawie decyzji wyłączenia Wołyncewiczy z księgi rodowej wydanej przez kijowską centralną komisję rewizyjnej 5 października 1841 Nr.2618. Zgromadzenie decyduje że decyzja kijowska jest nie zgodna z prawem i stwierdza że dokumenty złożone przez Andrzeja Wołyncewicza zostały wniesione do zgromadzenia szlacheckiego  w terminie i odsyła sprawę do Heroldii z prośbą o wydanie ukazu 17.1

60.   1849 10 sierpnia – potwierdzenie wpisu metrykalnego z kościoła w Niewirkowie wystawione przez ks. Mikołaja Galińskiego d-1

61.    1849 10 sierpnia – wypis z ksiąg metrykalnych kościoła niewirkowskiego : Roku pańskiego tysiąc osiemset czterdziestego dziewiątego miesiąca stycznia dwudziestego pierwszego dnia w Niewirkowskim rzymsko-katolickim parafialnym kościele  ochrzczono z świętych olejów niemowlę dwóch imion Jan i Stanisław od WJX Hipolita Mnichojskiego S.P. urodzonych Andrzeja i Pauliny z Michałowskich Wołyncewiczy, ślubnych małżonków syn. Tego samego miesiąca 27 dnia rano w majątku Niewirkow urodził się. Trzymali do chrzęstu urodzony Jan Michałowski z urodzoną Teklą Złotolińską i szlachcic Józef Wilczyński z Elżbietą Michałowską d-3

62.   1849 24 październik Ukaz Heroldii Nr.7177 o wpisie rodu Wołyncewicz 18.1

63.   1849 19 grudnia oświadczenie Andrzeja Wołyncewicza syna Mateusza że ogłoszono mu decyzję zgromadzenia szlacheckiego z dnia 29 listopada 1849 r. o zatwierdzeniu rodu Wołyncewicz przez Heroldię 18.4

64.   1849 20 grudnia rówieński powiatowy zarządca szlachectwa ogłosił decyzję Heroldii o zatwierdzeniu w szlachectwie szlachcicowi Wołyncewiczowi i wziął od niego popis.18.3

65.   1850 24 lutego prośba Andrzeja s. Mateusza-Leona o wydanie kopii ukazu heroldii z dnia 24 października 1849 r. Nr.7177 .Andrzej Wołyncewicz mieszka w powiecie równieńskim w miasteczku Niewirków. 19.1

66.   1853 17 listopada – pytanie gubernatora miasta Żytomierz do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o status społeczny proszącego o paszport Andrzeja s. Leona , czy jest zatwierdzony przez heroldię, czy jest zapisany wśród szlachty w powiecie łuckim.20.1

67.   1855 17 sierpień – pytanie gubernatora miasta Żytomierz do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o status społeczny proszącego o paszport Andrzeja s. Leona , czy jest zatwierdzony przez heroldię, czy jest zapisany wśród szlachty w powiecie łuckim.20.2

68.   1856 24 października - pytanie gubernatora miasta Żytomierz do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o status społeczny proszącego o paszport Andrzeja s. Leona , czy jest zatwierdzony przez heroldię, czy jest zapisany wśród szlachty w powiecie łuckim.20.3

69.   1858 8 październik – pytanie ministerstwa spraw wewnętrznych do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o szlachectwo Andrzeja Wołyncewicza s. Mateusza w związku z wykonaniem kar chłosty która była wydana przez Andrzeja Wołyncewicza zarządcy majątku wsi Obgowo na chłopa Teodora Bezuke. 21.1

70.   1858 9 listopad -  prośba ministerstwa spraw wewnętrznych do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o szybszą odpowiedz w sprawie Andrzeja Wołyncewicza zamieszanego  w sprawę ukarania chłopa wsi Obgowo Teodora Bezducha ,od której to kary umarł. 

71.    1861 28 kwietnia - pytanie gubernatora miasta Żytomierz do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o status społeczny proszącego o paszport Andrzeja s. Leona , czy jest zatwierdzony przez heroldię, czy jest zapisany wśród szlachty w powiecie łuckim.20.4

72.   1865 5 styczeń – prośba Pauliny Faustynowej Wołyncewicz wdowy po Andrzeju Wołyncewiczu  o dopisanie do szlachectwa małoletnich synów Andrzeja :Stefan Andrzej dwóch imion ,Fabian-Julian dwóch imion, oraz Jan Chryzostom Stanisław trzech imion. Prośbę podpisała Paulina Faustyna córka po Andrzeju i wdowa po Andrzeju .Miejsce zamieszkania proszącej gubernia wołyńska miasto Dubno. Prośbę sporządzał i przepisał Franciszek Lubieniecki s. Szymona  22.1

73.   1866 24 maja – świadectwo Nr.8272  od wołyńskiego gubernatora dla wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego dotyczące Stefana ,Juliana i Stanisława Wołyncewicz synów Andrzeja : „nie są pozbawieni praw z majątku  za przestępstwa karne i polityczne i nie byli ścigani za w/w działalność przez sąd.” D-5

74.   1866 11 czerwca – świadectwo Nr.432 wydane Stefanowi ,Julianowi i Stanisławowi Wołyncewiczom synom Andrzeja „nie są pozbawieni praw z majątku  za przestępstwa karne i polityczne i nie byli ścigani za w/w działalność przez sąd.” Podpisane przez pełniącego obowiązki wołyńskiego zarządcy szlachectwa Zelenskiego D-6

75.   1867 19 czerwiec – prośba Pauliny Faustynowej Wołyncewicz wdowy po Andrzeju Wołyncewicz do wołyńskiego zgromadzenia szlacheckiego o wydanie synowi Janowi Chryztomowi Stanisławowi dokumentów metryki i ukazu heroldii , które są  mu potrzebne w związku z ukończeniem gimnazjum. Paulina Wołyncewicz informuje że mieszka w mieście Dubno , a dokumenty w/w odbierze Jan Budkiewicz syn Jana zamieszkały w Żytomierzu - 23

76.   1890 26 października – świadectwo wydane przez Jan Romualda swojemu bratu Fabianowi Julianowi o tym że Fabian Julian jest bratem rodzonym Jana Romualda i jest mu należne wpisanie do księgi szlacheckiej w związku z wpisaniem rodu Wołyncewicz przez Heroldię 24 października 1849 r. pod Nr.7177 .Świadectwo jest wystawione przez Jana Romualda w mieście Borysów gubernia mińska. senat - 6 

77.   1890 7 grudnia – świadectwo dla Fabiana Juliana Wołyncewicza syna Andrzeja wystawione przez kancelarię guberni wołyńskiej w Żytomierzu o nie pozbawieniu go praw majątkowych i nie popełnieniu przez niego  przestępstwa  kryminalnego ani politycznego. Senat-4

78.   1891 25 styczeń  – świadectwo dla Fabiana Juliana Wołyncewicza syna Andrzeja wystawione przez kancelarię guberni wołyńskiej w Żytomierzu o nie pozbawieniu go praw majątkowych i nie popełnieniu przez niego  przestępstwa  kryminalnego ani politycznego. Podpisane wołyńskiego gubernialnego zarządcę szlachectwa Sargiusza Uwarowa przez  Senat-5

79.   1891 14 maj – upoważnienie wydane przez Fabiana-Juliana Wołyncewicza dla Grzegorza Ostrowskiego syna Jana dotyczące wydania Ostrowskiemu , ukazu szlachetnego zgromadzenia z 1849 r.Nr.7177 w celu przedstawienia łucko-żytomierskiemu konsystorzowi, który ma wydać metrykę ślubu Andrzeja syna Leona Mateusza,ojca Fabiana-Juliana.

      Senat -3

80.   1891 17 października – decyzja wołyńskiego szlachetnego zgromadzenia deputowanych od dodaniu do Fabiana-Juliana syna Andrzeja wnuka Leona-Mateusza Wołyncewicza do rodu szlachetnego Senat-1

81.   1892 24 kwietnia – wydanie świadectwa szlachectwa Fabianowi –Julianowi Wołyncewiczowi synowi Andrzeja Nr.547 z 24 lutego 1892 r przez Departament Heroldii, Ukaz Nr.1587 z dnia 28 lutego 1892 r. Dokument wraz z oryginalną metryką jest potrzebny Julianowi do otrzymania stopnia doktora nauk matematycznych. Świadectwo odebrał w imieniu Fabiana- Juliana Wołyncewicza Grzegorz Ostrowski syn Jana zamieszkały w Żytomierzu przy ulicy Podolskiej. Senat –1

82.   1896 30 październik – przybył do Nowego Jorku ks. Jan Wolyncewicz lat 47 - zobacz

83.   1896 1 listopada – 1 kwiecień 1897 – księdzem w parafii Cyryla i Metodego w Lemont, Illinois USA był ojciec Wolyncewicz

84.   1901 - przybył do Brazylii ks. Jan Wo­łyncewicz ...zobacz

85.   1903 czerwiec – 15 stycznia 1904 – proboszczem parafii Św. Stanisława w Alto Paraguacu, Brazylia jest ks. Jan Wołyncewicz...zobacz

 

strona główna