Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami [zobacz]

 

 

Volumina legum: Przedruk Zbioru praw staraniem XX. pijarów w Warszawie od roku 1732 do roku [1793] Tom 7[1]

 

Konfederacya Generalna

Na konwokacyi [2] warszawskiey r . 1764

Manifest II

[podpisany P.W.]8 kwiecień 1763

s.144

 

s. 71 (według wydawnictwa z 1980 r.)

Pod dokumentem podpisał się między innymi:

 

Marcin Wołencewicz †††[3], Tomasz Wołyncewicz, Wincenty Wołyncewicz, Alexander Wołyniewicz[4].[5]

 

Pozycja pochodzi: www.wbc.poznan.pl
Prawa do dysponowania publikacją : Biblioteka Kórnicka PAN

 

 [1] Volumina Legum (łac. Volumina Legum. Leges, statua, constitutiones et privilegia Regni Poloniae, Magni Ducatus Lithuaniae. Omniumque provinciarum annexarum, a commitiis visliciae anno 1347 celebratis usque ad ultima regni comitia - Prawa, konstytucye y przywileie Królestwa Polskiego, Wielkiego Xięstwa Litewskiego y wszystkich prowincyi należących na walnych seymiech koronnych od seymu wiślickiego roku pańskiego 1347 aż do ostatniego seymu) - pierwszy polski zbiór prawa stanowionego, zawierający zapis wszystkich przywilejów królewskich i konstytucji sejmowych od roku 1347 do 1793 (obrady sejmu grodzieńskiego).

Dzieło to powstało z inicjatywy biskupa kijowskiego Józefa Andrzeja Załuskiego. Rozpoczęli oni pracę nad chronologicznym i pełnym wydaniem polskich praw. Pierwszy tom wydano tuż przed sejmem w Warszawie 18 września 1732. Pierwsze sześć tomów, zawierających prawa uchwalone do 1736, opracował i wydał w latach 1732-1739 pijar Stanisław Konarski. Tom VII i VIII wydali w 1782 pijarzy. Tom IX ukazał się w 1889 w Krakowie, nakładem Akademii Umiejętności. Umieszczono w nim konstytucje z lat 1782, 1784 i 1786 oraz cały dorobek Sejmu Czteroletniego 1788-1792. Tom X wydano dopiero w 1952 w Poznaniu.(Wikipedpia)

 

[2] KONWOKACJA [łac. convocatio]- zwołanie sejmu, w Polsce przedrozbiorowej: sejm zwoływany przez prymasa w czasie bezkrólewia, ustalający miejsce i czas elekcji, przygotowujący pacta conventa. (Ewa Paprocka, Mateusz Burzyński Słownik wyrazów obcych)

 

[3] W innych miejscach dokumentu przy znaku ††† znajduje się dopisek: „ Iako pisma nieumieiętni położonemi krzyżykami podpisujemy się:” (P.W.)

 

[4] Dotyczy Wołyncewicz ?

 

[5]  Podpisy pod dokumentem składane były według ziem, po przeanalizowaniu dokumentu można wnioskować, że w/w osoby reprezentują Ziemię Brzeską