Archiwum

Wołąsewicza

 

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

 

Inne pozycje związane z naszymi rodzinami

 

Michał Micel, Spis powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej. Przemyśl 1995

 

 

Podstawą źródłową Spisu powstańców 1863 roku więzionych w twierdzy kijowskiej stanowią dane publikowane na łamach urzędowego czasopisma „Киевские губернские ведомости”* (Kijowskie wiadomości gubernialne), którego redakcja drukowała listę osób skazanych za udział w Powstaniu Styczniowym na podstawie informacji zaczerpniętych bezpośrednio z „Ведомости штаба КВО”(Wiadomości sztabu Kijowskiego Okręgu Wojskowego). W drugim półroczu 1863 r. „Киевские губернские ведомости” zaczęły drukować „Informacje o osobach aresztowanych z udział lub związek z buntem, który wybuchł w guberni kijowskiej” Wykaz powstańców drukowano zazwyczaj w formie tabeli. Tabela zawierał następujące dane: nazwisko i imię ( bądź imiona), bardzo rzadko imię ojca, wiek, pochodzenie stanowe (niekiedy charakter zajęcia), przynależność terytorialną – gubernię oraz wysokość i charakter zasądzonej kary.

 

W 1863 r. informacje o skazańcach drukowane były w numerze:

31 z 3 sierpnia

36 z 7 września

40 z 5 października

46 z 16 listopada

50 z 14 grudnia

W 1864:

12 z 21 marca

21 z 23 maja

22 z 30 maja

38 z 19 września,

39 z 26 września

40 z 3 października

 

W Spisie powstańców 1863 r. więzionych w twierdzy kijowskiej uwzględnione są jedynie osoby, które zostały w twierdzy kijowskiej  skazane wyrokiem carskich sadów wojskowych.

Spis liczy 1640 osób. W spisie znalazłem jeden wpis który nas zainteresuje. s.125

 

1542.Wołosiewicz Otton,  18 lat, szlachcic gub. mohylewska, 10 lat ciężkich robót w kopalniach,

(5 października 1863 r., nr 40)

 

 

*Pismo wydawano w Kijowie w latach 1838-1917, w okresie 1863-1864 ukazywało się co sobotę jako tygodnik. Czasopismo to treściowo dzieliło się na dwie części: w pierwszej drukowano oficjalne zarządzenia i ogłoszenia rządu oraz władz lokalnych, w drugiej zaś różne wiadomości lokalne, informację dotyczące życia politycznego, kulturalnego, artykuły popularno-naukowe, a nawet praktyczne porady medyczne, rolnicze i dotyczące gospodarstwa domowego

 

Strona główna