Archiwum

Wołąsewicza

 

www.wolasewicz.com

piotr@wolasewicz.com

 

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami

 

 

 

Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński, Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej. Warszawa 1992

 

 

Podstawą wydania Spisu szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej są wydane drukiem „Spisy szlachty” poszczególnych gubernii, opublikowane w języku rosyjskim, na przełomie XIX i XX wieku tj. Ałfawitnyj spisok dworanskich rodow Grodninskoj gubernii wniesionnych w dworianskuju rodosłownuju knigu, Grodno 1900, s.17 Ałfawitnyj spisok dworanskich rodow Minskoi gubernii,  wniesionnych w dworianskuju rodosłownuju po 1-e julia 1903 goda, Minsk 1903 s.162 Ałfawitnyj spisok dworanskich rodow wniesionnych w rodosłownyje dworianskie knigi, Mogilewskoj gubernii.Sostawlien w 1909 godu, Mohylew 1909, s.23 Ałfawitnyj spisok dworanskich rodow wniesionnych w rodosłownyje dworianskie knigi, Smolenskoj  gubernii.sostawlien w 1897 godu, Smolensk 1909 Ałfawitnyj spisok dworanskich rodow wniesionnych w rodosłownyje dworianskie knigi, Witebskoj gubernii po 1900 god,. Witebsk 1900, s 84

Wszystkie spisy zawierają uszeregowane w odpowiednich rubrykach informacje o nazwisku rodziny wylegitymowanej ,podają numer księgi, do której dana rodzina została wpisana oraz numer w obrębie drukowanego spisu

Rubryki

Rubryka 1- Numer porządkowy nadany przez Piotra Wołąsewicza

Rubryka 2- Podaje numer w danej księdze

Rubryka 3- Nazwisko

Rubryka 4- Rubryka zawiera informacje do której księgi wpisano rodzinę, przy pozycji 6 Wołyńcewicz wydawca rosyjski nie wiedział do której części księgi rodzina została zaliczona (24 wypadki rodzin w guberni grodzieńskiej )

Rubryka 5 – na której stronie Spisoku znajduje się informacja

Rubryka 6 – dotyczy guberni smoleńskiej i w kilku przypadkach guberni mińskiej, informuje gdzie rodzina przeprowadziła poprzedni wywód .

Rubryka 7 - dotyczy guberni smoleńskiej, informowała gdzie rodzina posiadała majątek, który powiat.

Rubryka 8 – nazwa guberni, w której został przeprowadzony wpis do księgi genealogicznej.

Rubryka 9 – informacja o dacie legitymacji i przeprowadzonego wpisu do ksiąg, ewentualnie decyzja Heroldii w Petersburgu lub postanowienia carskiego.

W 1785 Hramota / Ustawa Katarzyny II wprowadziła w nakaz rozpatrywania dowodów szlacheckich i prowadzenie gubernialnych ksiąg genealogicznych szlachty, księga gubernialnej podzielona była na sześć części.

 

Część I

Do części pierwszej mieli być zapisani ci ,których dowody szlachectwa nie sięgały dalej niż 100 lat wstecz od daty wydania Hramoty Katarzyny II oraz ci którzy uzyskali szlachectwo z osobistego nadania panującego.

Część II

Tytuł szlachecki zdobyli uzyskując rangę oficerską w wojsku .

Część III

uzyskanie szlachectwa dziedzicznego przez rangę cywilną lub przez odznaczeniem jej orderem

Część IV

szlachta wywodząca się z zagranicy

Część V

dla rodzin utytułowanych

Część VI

szlachta starożytna, składająca dowody szlachectwa sprzed 1685

Zjawiskiem nagminnym w guberniach mińskiej i wileńskiej był podział na dwa razriady według sytuacji majątkowej, klasa 1 posiadających poddanych klasa 2 nie posiadających. W Heroldii petersburskiej klasa 1 została odczytana przez urzędników jako część księgi genealogicznej, choć rodzina miała być zapisana np. do części VI

 

Ziemie obecnej Białorusi zostały włączone do Cesarstwa Rosyjskiego w 1772 po pierwszym rozbiorze Polski. Już 14 lipca 1773 władze rosyjskie wezwały do złożenia materiałów genealogicznych i odpowiednich dokumentów udowadniających szlachectwo.

W Rosji ostateczny stan szlachecki kształtuje się od czasów panowania Piotra I. Do szlachty zaliczono osoby wywodzące się ze starych rodzin, a więc posiadaczy majątków ziemskich z poddanymi. Część szlachty rosyjskiej nie posiadającej poddanych pozbawiono przywilejów i zaliczono do kategorii jednodworców poddanej ciężarom podatkowym i innym

Od czasu ogłoszenia „tabeli o rangach” ustawy określającej starszeństwo rang wojskowych, cywilnych i dworskich, szlachectwo dziedziczne zdobywać miał każdy oficer od chorążego poczynając oraz każdy urzędnik po uzyskaniu asessora kolleżeńskiego Tabela ustalała rangi od 14 do 1 gdzie pierwsza była najwyższego stopnia tzw. klasą

W połowie XIX wieku podwyższono poprzeczkę dla uzyskania szlachectwa urzędnicy musieli uzyskać stopień radcy stanu IV klasa, ustalono że niżsi oficerowie i urzędnicy od klasy VIII uzyskują szlachectwo osobiste nie dziedziczne, szlachectwo dziedziczne uzyskiwali tylko wyżsi oficerowie od pułkownika poczynając

W 1785 Katarzyna II stworzył możliwość uzyskania szlachectwa dziedzicznego, przez nadanie któregokolwiek orderu rosyjskiego, po wprowadzeniu w Cesarstwie orderów polskich Orła Białego i św. Stanisława również W XIX wieku również  wprowadzono ograniczenia. Odtąd szlachectwo uzyskiwali kawalerowie orderu I stopnia. Wyjątek stanowiły ordery św. Jerzego najbardziej cenione odznaczenie wojskowe i św. Włodzimierza.

 

str. 115

1

2

3

4

5

6

7

8

9

L.p.

Nr

Nazwisko

Księga

Str.

Przybył

Majątek

Gub.

Data nr aktu

1

112

Wołoncewicz

2

10

 

 

Sm.

 

2

74

Wołoncewicz

6

60

 

Duch.

Sm

 

3

288

Wołosewicz

1

21

 

 

Mi.

1875

4

53

Wołosiewicz*

6

 

 

 

Wi.

1826.11.29N8036(ukaz)

5

628

Wołyńcewicz

6

12

 

 

Gr.

 

6

965

Wołyńcewicz

brak

17

 

 

Gr.

 

Str.127-128

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

112

Волонцевич

2

10

 

 

См.

 

2

74

Волонцевич

6

60

 

Duch.

См.

 

3

288

Волосевич

1

21

 

 

Ми.

1875

4

53

Волосевич

6

 

 

 

Ви.

1826.11.29N8036(ukaz)

5

628

Волынцевич

6

12

 

 

Гр.

 

6

965

Волынцевич

0

17

 

 

Гр.

 

 

Gub - gubernia

Sm/ См.- gubernia smoleńska

Mi/ Ми.- gubernia mińska

Wi/ Ви..- gubernia witebska

Gr/ Гр.- gubernia grodzieńska

Duch.- powiat duchowszczyński

(*) –w aktach Heroldii znajduje się odręczny dopisek sporządzony przez urzędnika carskiego

 

Strona główna