Archiwum
Wołąsewicza

www.wolasewicz.com
piotr@wolasewicz.com

Inne publikacje i artykuły związane z naszymi rodzinami …zobacz


Акты Виленской Комиссии для разбора древних актов. Вильна Т. 24. Акты о боярах. Вильна 1897
Akty Vilenskoû Kommissieŭ dlâ razbora drevnih aktov. T. 24, Akty o boârah. Vilno 1897

s.319

Nr 202

Roku tysiąc siedemsetnego dwudziestego piątego, miesiąca Junij szesnastego dnia.

Na rokach ziemskich Troieckich xięstwa Żmuddkiego, na zaiutrz po świętey Troycy swięcie rzymskim przypadłych y sądownie w Rosieniach odpawowanych, przed nami Wiktorym Chryzostomem z Siekierza Szykierem, sędzią, Janem Antonim z Brzezia Krzętowskim - woyskim xsięstwa Żmudzkiego, na mieyscu wielmożnego iegomości pana Franciszka Władysława Nagurskiego - ciwuna Małych Dyrwia, starosty Powętskiego, podsędka xięstwa Żmuydzkiego juridice zasadzonym podsędkiem, Janem Iwanowiczem, ciwunem Gondynskim, starostą Korklanskim, pisarzem, urzędnikami ziemskimi xięstwa Żmuydzkiego, stanowszy jegomość pan Jan Wołyncewicz -czesznik Liwski, patron, widimus nayianieyszego swętey pamięci króla iegomosci Zygmunta Augusta, na rzecz w nim wyrażoną ziemianom iego królewskiey mości ziemi Żmuydzkiey okolcy Talac dany, teraz iegomości panu Andrzeiowi Iwanowskiemu, - regentowi ziemskiemu xięstwa Żmuydzkiego y samey ieymosci służący, z xiąg ziemskich xięstwa Żmuydzkiego po rusku pisany da akt ziemskich xięstwa Żmuydzkiego podał, a oraz, aby z ruskiego ięzyka był na polski styl przetłumaczony,upraszał, jakoż wpisując y tłumacząc od słowa do słowa ...”

Publikację możesz znaleźć na stronie: www.pbc.biaman.pl
Digitalizacja i prawa do publikacji : Biblioteka Uniwersytecka im. Jerzego Giedroycia w Białymstoku
Zobacz:
Strona tytułowa Akty izdavaemye Vilenskoû ...zobacz
Strona nr 319 ...zobacz
Strona nr 320 ...zobacz
Analiza informacji z publikacji dokonana przez autora serwisu:


Strona główna