Archiwum

Wołąsewicz

 

http://www.wolasewicz.com/

piotr@wolasewicz.com

 

 

Archiwa Państwowe ...zobacz

 

Protokół z przesłuchania Władysława Wołyncewicza-Sidorowicza syna Waleriana

 

 


Dokument dotycz gen. Władysława Wołyncewicza - Sidorowicza syna Waleriana.

Kwerendę w archiwum wykonał Pan Oleg Chorowiec

Tekst w j. rosyjskim przygotował Oleg Volonsevich

Tłumaczenie tekstu na j. polski autor serwisu

 

Центральный Государственный Архив Общественных Объединений

Украина г.Киев

Фонд 263, опись 2, дело 4933 том1

Лист 169, 169 оборот

 

Протокол заседания чрезвычайной комиссии при управлении Крымской ударной отдела Югозападного фронта от 4.12.1920. Под председательством товарища Данишовского при членах Зотове и Добродицком.

Слушали

Дела по обвинению в службе в белой армии и активной помощи контрреволюции за свержение Власти Пролетариата, нижеследующих лиц:

Далее следует 287 протоколов допроса бывших офицеров Русской армии.

 

Опросной лист Особой Фронтовой Комиссий, протокол номер 126.

 

Ф.И.О. ВОЛЫНЦЕВИЧ - СИДОРОВИЧ ВЛАДИСЛАВ ВАЛЕРИАНОВИЧ

Возвраст: 59 лет.

Образование: Окончил по первому разряду Полоцкую военную гимназию в 1879 году,

Михайловское артиллерийское училище в 1882 году,

Михайловскую артиллерийскую академию в 1887 году.

Происхождение: из дворян Виленцкой губернии

Собственность: имею дачу около города Вильно

Семейное положение: холост.

Национальность: по отцу литовец по матери русский, в следствии полученного воспитания служил России.

Вероисповедание: православный

Место рождения: местечко Юрбург, Ковенской губернии, Россинского уезда.

 

Где и когда проходили службу:

служил в строю с 1882 по 1884 в составе 29 артиллерийской бригады

с 1885 по 1889 в составе 27 артиллерийской бригады

затем в Финляндском, Николаевском и Ташкентском кадетских корпусах

по мобилизации 1914 года призван был в ополчение и назначен начальником 42 бригады государственного ополчения в чине генерал-майора.

исключен с учета и уволен со службы 4.12.1917

Где проживали после уволнения из армии:

до 20.05.1919 года Владкавказ, улица Меликоввская 11

до 20.08.1919 года Екатеринодар, улица Кирпичная 15

до 13.01.1920 город Херсон, улица Витовская 18

до 15.10.1920 город Севастополь, на излечении

Служили ли в армии Врангеля: не служил

Бывали ли за границей: неоднократно, последний раз во Франции и Италии с.1.01.1908 по 1.04.1909, знаю иностранные языки.

Ваши родственники: до конца 1917 года в составе Русской армии были мои два брата Валериан и Антон. С 1918 года о судьбе их ничего не знаю.

 

Опрошен 28 ноября 1920 года

Постановили.

 

Принимая во внимание доказанность обвинения, всех выше поименнованных в колличестве 287 человек, как явных врагов трудового народа и контрревлюционеров растрелять

 

Подписи:

 

Председатель:

Данишовский

 

Члены

Зотов

Добродицкий

 

tekst w j. polskim

Centralny Archiw Obszestwiennych Obedienj

Ukraina Kijów

Fond 263, spis 2, sprawa 4933 tom 1

list 169, 169 obrót

 

Protokół z posiedzenia nadzwyczajnej komisji przy zarządzie krymskiego oddziału uderzeniowego południowo-zachodniego  frontu dnia 4.12.1920. Pod przewodniczeniem towarzysza Daniszowskogo i członkach Zotowie i Dobrodickim.

 

Słuchali

Sprawy pod zarzutem służba w białej armii i aktywnej pomocy kontrrewolucyjnej w obaleniu Władzy Proletariatu, poniższych osób: 287 protokółów przesłuchania oficerów armii Rosyjskiej.

 

Ankieta Frontowej Komisji, protokół numer 126.

 

WOŁYNCEWICZ - SIDOROWICZ WŁADYSŁAW WALERIANOWICZ

Wiek : 59 lat.

Wykształcenie:

Ukończył wojenne gimnazjum  pierwszej kategorii w Połocku w 1879 roku,

Michajłowską artyleryjską szkoła w 1882 roku,

Michajłowską artyleryjską akademię w 1887 roku.

Pochodzenie: ze szlachciców Wileńskiej guberni

Własność: ma daczę koło miasta Wilno

Rodzinne położenie: nieżonaty.

Narodowość: po ojcu Litwin po matce Rosjanin, we wniosku zatrzymanego służył Rosji.

Wyznanie: prawosławny

Miejsce urodzenia: miasteczko Jurburg, Kowienska gubernia, Rossinskogo powiatu.

 

Gdzie i kiedy odbył służbę:

służył od 1882 do 1884 w składzie 29 artyleryjskiej brygady

od 1885 do 1889 w składzie 27 artyleryjskiej brygady

następnie w Finskim, Nikołajewskim i Taszkientskim kadietskich korpusach

po mobilizacji 1914 roku wezwany był w opołczenije i wyznaczony przez naczelnika 42 brygady państwowego opołczenija w randze generał-majora.

zwolniony ze służby 4.12.1917

Gdzie zamieszkiwał po zwolnieniu z armii:

do 20.05.1919 roku Władkawkaz, ulica Mielikowwskaja 11

do 20.08.1919 roku Jekatierinodar, ulica Ceglana 15

do 13.01.1920 miasto Chierson, ulica Witowskaja 18

do 15.10.1920 miasto Sewastopol, na leczeniu

Czy służył w armii Wrangla: nie służył

Czy bywał za granicą: niejednokrotnie, ostatni raz we Francji i Włoszech  od.1.01.1908 do 1.04.1909, zna języki obce.

Wasi krewni: do końca 1917 roku w składzie Rosyjskiej armii byli moi dwaj braci  Walerian i Anton. Od 1918 roku nic nie wiem o ich losie.

 

Przesłuchany: 28 listopada 1920 roku

 

 

Postanowienie:

 

Rozważając dowody oskarżenia, wszystkich wyżej zatrzymanych w grupie 287 ludzi, jako jawnych wrogów pracowniczego ludu i kontrrewolucjonistów rozstrzelać

 

Podpisy:

 

Przewodniczący:

Daniszowski

 

Członkowie:

Zotow

Dobrodicki

Strona główna